Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.posterpeople.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Poster People / Engelbert Group AB, organisationsnummer 556855-5741 (”Poster People”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Poster People framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Poster People accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Poster People förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Poster People reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Poster People har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Poster People naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Poster People fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Poster People ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Poster People eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Poster People.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Poster People Sekretesspolicy.


3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Poster Peoples behandling av personuppgifter finns i Poster Peoples Sekretesspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Poster People om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
3.3
Om Poster People misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Poster People rätt att stänga av dig. Poster People har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.


4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på det sätt som anges på Sajten.


5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Poster People kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Poster People i samband med kampanjen. Poster People förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1
Varor levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Poster People skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 
6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering sker via e-post, eller vanlig post om e-posten inte når fram av olika anledningar. Om Du inte hämtar ut paketet har Poster People rätt att debitera dig för frakt- samt returkostnader plus 150 kr i straffavgift.


7. ÅNGERRÄTT

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 30 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Poster People detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till people@posterpeople.se. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Poster People. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Poster People enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

7.5
När Du ångrar ditt köp betalar Poster People tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Poster People erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Poster People rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Poster People betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Poster People tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Poster People får dock vänta med återbetalningen tills Poster People tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1
Vissa av Poster Peoples varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Poster People så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3
Poster People står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Poster People att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Poster People strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Poster People mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Poster People förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Poster Peoples riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


9. LÄNKAR

Poster People kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Poster Peoples kontroll, och webb-platser utanför Poster Peoples kontroll kan länka till Sajten. Även om Poster People försöker säkerställa att Poster People enbart länkar till webbplatser som delar Poster Peoples personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Poster People inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.


10. FORCE MAJEURE

Poster People ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Poster People inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Poster People dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Poster People rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Poster People förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Poster People har informerat dig om ändringarna. Poster People rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


12. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Poster Peoples kundtjänst.

13.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Poster Peoples kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Poster People beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.